TRD Center By NRRU

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Tourism Research and Development Center By NRRU (TRD Center By NRRU)

GOALS AND OBJECTIVES

1. เพื่อจัดตั้งบริษัททัวร์จำลอง(Dummy Company) และบริการจัดการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเพื่อศึกษา โดยมีลักษณะการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม( Social Enterprise )และอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชน คือ บริษัท Local Alike

2. พัฒนาการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเน้นการเรียนในภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติจริงให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะ ตลอดจนการเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้วิจัยด้านการท่องเที่ยว ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

4.เพื่อเป็นหน่วยงานในการให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และMICE ตามความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

5.เพื่อเป็นหน่วยงานในการให้คำปรึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดนครราชสีมา และภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยอาศัยองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือ

6.เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว (Tourism Excellent Center) ส่งเสริมความเป็นจุดเด่น จุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

THE POWER OF TRD TEAMS

ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี (โอ๋)

Managing Director of TRD

นางสาวนันทิยา กร่ำกลาง (เอ้)

General Manager of TRD

นางสาวเอมิกา ฉิมพาลี (เอ)

Project Coordinator of TRD

นางสาวพรพิมล เอี่ยมพุฒ (ติ๊ก)

Project Coordinator of TRD

นายธนกฤต ค้ากำไร (อาร์ท)

Accounting Officer of TRD

นายสุทัศน์ ผางเวทย์ (แฮมชีส)

Human Resource Manager of TRD

นายภานุพงศ์ ตระกูลเสถียร (โอ็ต)

TRD STAFF

นายพงศธร วาปีสัง (ภู)

TRD STAFF

นางสาวมนฤดี เอี่ยมศรี (แอน)

TRD STAFF

นางสาวกัญญารัตน์ จำปี (บูบี)

TRD STAFF

นางสาวลักษณารีย์ พิศนอก (ทิพย์โซ)

TRD STAFF