P L A N    P r o j e c t

โครงการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขาใหญ่และวังน้ำเขียวโดยมุ่งเน้นสู่การปฏิบัติ

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Objectives

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แผนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขต ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

2. ศึกษาข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยวของเขตพื้นที่เขาใหญ่และวังน้ำเขียว และฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของพื้นที่เขาใหญ่และวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

3. ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่เขาใหญ่และวังน้ำเขียว โดยอาศัยเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GSTC)

4. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเขตพื้นที่เขาใหญ่และวังน้ำเขียวปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

A R E A ?

Pakchong-Khoayai

อำเภอปากช่องมีเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งทางขึ้นอุทยานด้านอำเภอปากช่องเป็นถนนที่สามารถขึ้นไปถึงบริเวณอุทยานได้สะดวก เนื่องจากเขตอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกับผืนป่าดงพญาเย็นประกอบกับเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา ทำให้สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความเย็นเหมาะแก่การทำปศุสัตว์ขนาดใหญ่ จึงมีฟาร์มขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมทั้งฟาร์มโคนมโชคชัยซึ่งปัจจุบันพัฒนาให้มีบริเวณที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและจัดเป็นแพ็กเกจทัวร์เพื่อเที่ยวชมภายในฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีฟาร์มอื่น ๆ รีสอร์ต และโรงแรมอีกมาก ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มาก โดยเฉพาะช่วงวันหยุดซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครมาพักผ่อน

Wang Nam Khiao

วังน้ำเขียว" เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา สำหรับที่มาของชื่อ "วังน้ำเขียว"นั้นได้มาจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่เพราะพื้นที่ในแถบนี้มีวังน้ำที่ใสสะอาดงดงามเป็นธรรมชาติซึ่งสายน้ำนั้นใสจนมองเห็นเงาสะท้อนสีเขียวของต้นไม้จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า... "วังน้ำเขียว วังน้ำเขียวนอกจากจะมีธรรมชาติที่งดงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมหนาแน่นเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างมากเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสภาพอากาศที่เหมาะสมแก่การเจริญของพรรณไม้ที่หลากหลายแล้วยังมีน้ำตกที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานที่กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ของผืนป่า

E v e n t   C a l e n d a r

November 2018

 • การประชุมภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
 • 11 - 12 พฤศจิกายน 2561
 • ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว และที่ว่าการอำเภอปากช่อง
 • จังหวัดนครราชสีมา
November 2018

 • การประชุมเพื่อจัดทำแผนการท่องเที่ยว
 • 26 พฤศจิกายน 2561
 • โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
 • จังหวัดนครราชสีมา
December 2018

 • การประชุมเพื่อจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • 6 – 7 ธันวาคม 2561
 • อบต.ไทยสามัคคี และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • จังหวัดนครราชสีมา

P L A N   A c t i v i t i e s

 • 11 พฤศจิกายน 2561. อ.วังน้ำเขียว

 • 11 พฤศจิกายน 2561. อ.วังน้ำเขียว

 • 11 พฤศจิกายน 2561. อ.วังน้ำเขียว

 • 12 พฤศจิกายน 2561. อ.ปากช่อง

 • 12 พฤศจิกายน 2561. อ.ปากช่อง

 • 12 พฤศจิกายน 2561. อ.ปากช่อง

 • 26 พฤศจิกายน 2561. เขาใหญ่

 • 26 พฤศจิกายน 2561. เขาใหญ่

 • 26 พฤศจิกายน 2561. เขาใหญ่

 • 26 พฤศจิกายน 2561. เขาใหญ่

 • 26 พฤศจิกายน 2561. เขาใหญ่

 • 26 พฤศจิกายน 2561. เขาใหญ่

 • 6 ธันวาคม 2561. อ.วังน้ำเขียว

 • 6 ธันวาคม 2561. อ.วังน้ำเขียว

 • 6 ธันวาคม 2561. อ.วังน้ำเขียว

 • 7 ธันวาคม 2561. อ.ปากช่อง

 • 7 ธันวาคม 2561. อ.ปากช่อง

 • 7 ธันวาคม 2561. อ.ปากช่อง

Consultants

Our Clients
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี (โอ๋)

Managing Director of TRD

Our Clients
นางสาวนันทิยา กร่ำกลาง (เอ้)

General Manager of TRD

Our Clients
นางสาวเอมิกา ฉิมพาลี (เอ)

Project Coordinator of TRD

Our Clients
ดร.เมธี ทองดี (โก๋)

IT Team of TRD

Our Clients
อ.ธีรศักดิ์ สังข์ศรี (เอ)

IT Team of TRD

C o n t a c t

Contact Us

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา TRD (Tourism Research and Development Center by NRRU)

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

Phone Mobile: 0-4400-9009

Phone : 0-4400-9009

Fax : 0-4424-4739

trdnrru@gmail.com

www.trdnrru.net/mra